مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف JIC

Just In Case

فقط در مورد اینکه...
JIC
ارسال نظر

ارسال نظر