مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NPC

Non-Player Character

NPC به معنای کاراکتر غیر قابل بازی برای گیمر
NPC
ارسال نظر

ارسال نظر