مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SQFT

Square Foot

فوت مربع (ft² یا sqft) یکایی است سنتی و غیر اس‌آی در دستگاه امپراطوری و آمریکایی برای مساحت.

هر فوت مربع برابر است با ۱۴۴ اینچ مربع و دقیقاً ۹۲۹٫۰۳۰۴ سانتی‌متر مربع (۰٫۰۹۲۹۰۳۰۴ متر مربع).
SQFT
ارسال نظر

ارسال نظر