مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف UNAIDS

United Nations Programme on AIDS

برنامه مشترک ملل متحد در زمینه ایدز ( Joint United Nations Programme on HIV and AIDS ) نهادی برای اقدام جهانی هماهنگ، جامع و سریع علیه بیماری ایدز است.

ایران از سال ۲۰۰۸ عضو این برنامه است و فرداد درودی مدیریت کشوری این برنامه را در ایران بر عهده دارد.
UNAIDS
ارسال نظر

ارسال نظر