مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف COO

Chief Operating Officer

مدیر عملیات یا مدیر ارشد عملیات (COO) یکی از بالاترین مناصب اداری در ساختار سازمانی یک شرکت، سازمان یا ابرشرکت بخصوص موسسات مالی و بانک‌ها می‌باشد، که مسئولیت مدیریت بر کلیه عملیات روزانه شرکت، همچنین ارائه گزارش روزانه به مدیر عامل شرکت را بر عهده دارد.

در بعضی سازمان‌ها، مدیر عملیات همزمان ریاست شرکت را نیز بر عهده دارد، که در اینصورت پس از مدیرعامل، بالاترین مقام تصمیم‌گیری را در سیستم، به خود اختصاص خواهد داد. این حالت اغلب در مواقعی که مدیرعامل بصورت همزمان رئیس هیئت مدیره شرکت نیز باشد، مشاهده می‌شود.
COO
ارسال نظر

ارسال نظر