مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TMR

Triple Modular Redundant

مفهوم معماری TMR در سال های دور برای ساختن سیستم های قابل اطمینان با استفاده از مولفه های نامطمئن پیشنهاد شده است. مزایای تقسیم بندی یک سیستم به چند زیر سیستم کوچکتر، نیز شناخته شده است. دو ساختار قضاوت کلاسیک به صورت زیر هستند:

1- Single-Voter
2- Three-Voter

جزئیات زیادی در زمینه قضاوت و همگام سازی مورد بررسی قرارگرفته اند. بسیاری از روشهای قضاوت ، گسترش داده شده اند و برای ساختن سیستم های با قابلیت اطمینان بالا مورد استفاده قرار گرفته اند. این مقاله مجددا ساختارهای قضاوت رابرای ماجولهای آبشاری TMR معرفی می کند . دراینجا ، یک طبقه TMR از یک ماجول Triplicated (M) و داورهای مربوطه (V) تشکیل شده است وماژول های آبشاری TMR از اتصالات چندطبقه TMR تشکیل شده است . (شکل 1) ماژولهای آبشاری TMR می توانند یک سیستم کامل راتشکیل دهند یا می توانند زیرسیستم شبکه منطقی Triplicated کلی تر و بزرگتری باشند . به گونه ای که خروجی یک طبقه درشکل 1 می تواند به عنوان ورودی های زیرسیستم های دیگراستفاده شود ، وخروجیهای زیرسیستم های دیگرمی توانند به عنوان ورودی اضافی بعضی از طبقات درشکل 1 استفاده شوند .درصورتی ماژولهای آبشاری TMR قابل اطمینان درنظرگرفته می شوند که حداقل دو تا ازورودی های 3 ماژول درهر طبقه صحیح باشند و داور آخرین طبقه خروجی صحیح را تولید کند .
TMR
ارسال نظر

ارسال نظر