مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ASEAN

مخفف عبارت ASEAN

Association of Southeast Asian Nations
انجمن ملل آسیای جنوب شرقی که بیشتر با...
MLO

مخفف عبارت MLO

Mount Laguna Observatory
رصد خانه مانت لاگونا که به اختصار ( MLO...
IDL

مخفف عبارت IDL

International Date Line
خط روزگَردان یا خط بین‌المللی زمان...