مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IDL

International Date Line

خط روزگَردان یا خط بین‌المللی زمان (IDL) خطی است فرضی بر سطح کره زمین که از میانهٔ اقیانوس آرام می‌‌گذرد و کشتی‌ها و هواپیماها با گذر از این خط تاریخ روزی که در آن به‌سر می‌برند را عوض می‌کنند.

خط روزگردان به طور حدودی هم‌راستا با مدار نصف‌النهار ۱۸۰ درجه (نقطه مقابل نصف‌النهار مبدا) است اما در نقاطی از این مدار منحرف می‌شود تا از تقسیم زمانی برخی واحدهای سیاسی و گروه‌های جزیره‌ای جلوگیری شود.

از طول جغرافیایی گرينويچ تا خط روزگردان در جهت شرق، به ۱۸۰ درجه شرقی (E) و در جهت غرب به ۱۸۰ درجه غربی (W) تقسیم شده‌است.

هنگام عبور از این خط از غرب به شرق باید یک روز به تقویم اضافه کرد و به عکس هنگام عبور از شرق به غرب این خط باید یک روز از تقویم کم کرد. کشورهای واقع در شرق این خط، کشورهای غربی نسبت به نصف‌النهار گرینویچ (نیمکره غربی) و کشورهای غربی آن، کشورهای شرقی نسبت به نصف النهار گرینویچ (نیمکره شرقی) به‌شمار می‌آیند.

اگر مسافری از غرب کره زمين به شرق (از قاره آمريکا به قاره آسيا) يک بار زمين را دور بزند، يک روز تقويمی از مبدأ حرکت خود، جلو می‌افتد و بايد يک روز را به تاريخ بيافزايد و بر عکس از شرق کره زمين به غرب ( از آسيا به آمريکا) بايد يک روز از تاريخ را کم کند.
IDL
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود