مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SSD

Saturated Surface Dry

حالت اشباع یا سطح خشک بتن ( شن یا سنگ دانه )
SSD
ارسال نظر

ارسال نظر