مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف UDCA

Uro Deoxy Cholic Acid

اورسودوکسی کولیک اسید یا اورسودیولاثر حل کننده سنگ صفراوی خود را، از طریق مهار کردن سنتز و ترشح کلسترول از کبد و نیز بوسیله مهار جذب کلسترول از جدار دستگاه گوارش اعمال می‌کند. این ترکیب به مقدار کم در صفرا یافت می‌شود.
UDCA
ارسال نظر

ارسال نظر