مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RTFM

Read the Fine Manual

دستورالعمل دقیق را بخوانید
RTFM
ارسال نظر

ارسال نظر