مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ABI

Application Binary Interface

مجموعه ای از دستورالعمل ها که مشخص می کند یک فایل اجرایی چگونه با سخت افزار ارتباط برقرار کند و اطلاعات چگونه ذخیره شوند.
ABI
ارسال نظر

ارسال نظر