مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CDC

CALL DIRECTION CODE

یک کُد ۲ یا ۳ کاراکتری برای جهت‌دهی خودکار پیام از طریق دستورالعمل.
CDC
ارسال نظر

ارسال نظر