مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IRQ

Interrupt Request

درخواست وقفه
IRQ
ارسال نظر

ارسال نظر