مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DFSA

Drug-Facilitated Sexual Assault

آزار جنسی از راه دارو
DFSA
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود