مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف QQH

Quater Quaque Hora

مصرف دارو برای هر چهار ساعت
QQH
ارسال نظر

ارسال نظر