مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HCT

Hematocrit

HCT (هماتوکریت) یکی از آزمایش های خونی که میزان درصدی از حجم خون را که به وسیله گلبول‌های قرمز اشغال شده است نشان می دهد.

هماتوکریت نشان دهنده درصد گلبول های قرمز نسبت به حجم خون می باشد و می بایست با سایر فاکتورهای خون مانند RBC و Hb مورد بررسی قرار گیرد و نام کامل آن Hematocrit است.
HCT
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود