مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HS

(hora somni)Nightly.at bedtime

هنگام خواب
HS
ارسال نظر

ارسال نظر