مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RST

Reset

در الکترونیک، بیت RST اگر در این بیت عدد ۱ قرار گرفته شود به این معنی است که این ارتباط به صورت یک طرفه خاتمه یافته‌است.
RST
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود