مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GEZ

Gebühren Einzugs Zentrale

سرمایه شبکه ZDF آلمان توسط تبلیغات و مجوز تلویزیون (GEZ) تأمین می‌شود.
GEZ
ارسال نظر

ارسال نظر