مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RPL

Routing Protocol for Low-Power

الگوریتم مسیریابی RPL در شبکه‌هایی نظیر اینترنت اشیا استفاده می‌گردد.
RPL
ارسال نظر

ارسال نظر