مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

LZMA

مخفف عبارت LZMA

Lempel and Ziv Modified Compression Algorithm
نوعی الگوریتم جهت فشرده سازی اطلاعات...
MIP

مخفف عبارت MIP

Maximum Intensity Projection
افکنش شدت بیشینه یا به اختصار MIP، در...
PID

مخفف عبارت PID

Proportional Integral Derivative
الگوریتم پی‌آی‌دی از رایج‌ترین...