مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DEAL

Data Encryption Algorithm with Larger Blocks

الگوریتم رمزگذاری داده با بلوک های بزرگتر (در مبحث رمزنگاری)
DEAL
ارسال نظر

ارسال نظر