مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NOS

Not Otherwise Specified

در پزشکی، عبارت NOS به معنای طبقۀ تشخیصی گسترده ای که شامل اختلال هایی می شود که به طور دقیق زیرمجموعۀ اختلال های معینی قرار نمی گیرند، زیرا شواهد کافی برای تشخیص دقیق تر آنها در دست نیست.
NOS
ارسال نظر

نظرات کاربران

xxx در 15 اسفند 1399 گفته:
نابرشمرده

ارسال نظر