مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FTA

Fault Tree Analysis

آنالیز درخت خطا
FTA
ارسال نظر

ارسال نظر