مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات تکنولوژی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های تکنولوژی و فناوری های روز، مخابراتی، هواپیمایی، فنی و مهندسی، علوم کامپیوتر و...

اصطلاحات ماهواره

CC

مخفف عبارت CC

Closed Captioning
عبارت CC عموما در کنترل‌های دستگاه ها (...
BDS

مخفف عبارت BDS

BeiDou Navigation Satellite
سامانه ناوبری بیدو یا سامانه ماهواره‌ای...
NNSS

مخفف عبارت NNSS

Navy Navigation Satellite System
سامانه ناوبری ترنزیت یا ناوست یا NNSS ،...
ASTER

مخفف عبارت ASTER

Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer
رادیومتر پیشرفته فضابرد بازتابی و گسیل...