مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات مکان‌ها

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه مکان‌ها و موقعیت‌های جهانی و...

اصطلاحات شهری

GMU
مخفف عبارت GMU
Gonabad Medical University
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی...
سماح
مخفف عبارت سماح
ساماندهی مشتاقان ایام حضور در اعتاب مقدسه
سامانه سماح که مخفف عبارت ساماندهی...
MIS
مخفف عبارت MIS
Masjed i Soleyman
مسجدسلیمان یکی از شهرهای استان خوزستان...
NYC
مخفف عبارت NYC
New York City
نیویورک پرجمعیت‌ترین شهر ایالت نیویورک...