مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات مکان‌ها

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه مکان‌ها و موقعیت‌های جهانی و...

اصطلاحات شهری

GMU

مخفف عبارت GMU

Gonabad Medical University
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی...
سماح

مخفف عبارت سماح

ساماندهی مشتاقان ایام حضور در اعتاب مقدسه
سامانه سماح که مخفف عبارت ساماندهی...