مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف E

East

شرق یکی از چهار جهت اصلی در جغرافیا است. خاوَر واژه‌ای پارسی برابر با شرق عربی است.

البته در اصل خاور در زبان پارسی، بازماندهٔ واژهٔ خوربران یا «خوروران» (جای بردن خورشید، جای غروب خورشید) یعنی غرب است. در پارسی به شرق «خوراسان» (که همین نام را روی استان خراسان گذاشتند زیرا شرق ایران بزرگ بود) و به شمال «اپاختر» (واژهٔ امروزی باختر نیز که به غرب گویند بازماندهٔ اپاختر است) گویند.
E
ارسال نظر

ارسال نظر