مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف EMV

EuroPay, MasterCard, Visa

از آنجا که سرویس دهندگان بسیاری در سطح جهان خدمات بانکی مرتبط با کارت هوشمند را ارایه می‌کنند، در صورتی که هر یک بخواهند از سیستم خاص خود استفاده کند، امکان اتصال این سیستم ها به یکدیگر بسیار مشکل می گردد. از این رو شرکت های مطرح در این زمینه (EuroPay ، MasterCard ، VISA ) اقدام به ارایه یک استاندارد واحد با نام EMV در این زمینه نموده اند. هدف اصلی از ارایه این استاندارد، امکان بکارگیری یک کارت در تمام نقاط جهان می باشد.
EMV
ارسال نظر

ارسال نظر