مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ECF

European Cyclists Federation

فدراسیون دوچرخه سواری اروپا
ECF
ارسال نظر

ارسال نظر