مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PRT

Physical Readiness Training

به معنای آموزش آمادگی بدنی در دنیای ورزش معنی دارد.
PRT
ارسال نظر

ارسال نظر