مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FIAA

Fédération Internationale des Associations d'Anatomistes

فدراسیون بین المللی انجمن از آناستوموز
FIAA
ارسال نظر

ارسال نظر