مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف غسالم

صنایع غذایی سالمین

نماد گروه صنایع غذایی به غیر از قند و شکر سالمین در بازار بورس و سهام ایران
غسالم
ارسال نظر

ارسال نظر