مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SPP

Security and Prosperity Partnership

امنیت و مشارکت رفاه و مشکلات
SPP
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود