مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف KE

Kinetic Energy

انرژی جنبشی (KE) یکی از صورتهای مختلف انرژی است که باعث حرکت یک جسم می‌شود انرژی جنبشی یک جسم با جرم جسم و مجذور سرعت رابطه مستقیم دارد.
KE
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود