مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HCL

Hydro Chloric Acid

اسید هیدروکلریکیا کلروهیدریک یک اسید که از ترکیب کلر و هیدروژن پدید می‌آید. جابربن حیان این اسید را کشف کرد.
HCL
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود