مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف XRF

X-Ray Fluorescence

فلورسانس اشعه ایکس
XRF
ارسال نظر

ارسال نظر