مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MEH

Multiple-Effect Humidification

رطوبت‌زایی (نمک زدایی) اثر چندگانه.

با استفاده از چندین چرخه تبخیر - تراکم در سطح دمای جداگانه برای به حداقل رساندن مصرف انرژی کل فرآیندهای رطوبت خورشیدی.
MEH
ارسال نظر

ارسال نظر