مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ICF

Inertial Confinement Fusion

هَم‌جوشی مَحصورسازی لَختی (ICF)‏ نوعی روش محصورسازی در همجوشی هسته‌ای است.

در این روش، از لیزرهای ترا-وات پرتوان مخصوصی استفاده می‌شود که سعی در متراکم نمودن درون یک ساچمه محتوای پلاسما را دارند. این ساچمه را درون یک هولورام قرار می‌دهند.

از مراکز بزرگ پژوهشی در این زمینه می‌توان تاسیسات ملی احتراق و علوم فوتونی و دانشگاه روچستر را نام برد.
ICF
ارسال نظر

ارسال نظر