مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CFC

Chloro Fluoro Carbon

گازهایی که استفاده از آن ها موجب تخریب لایه اوزون میشود مانند اسپری های آیسرول.
CFC
ارسال نظر

ارسال نظر