مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GMP

Guaranteed Maximum Price

جی‌ام‌پی عبارت است از روش‌های بهینه یا مطلوب تولید که برای بالابردن کیفیت و اطمینان از کارآیی فرآورده دارویی بکار میرود. کاهش ضایعات و جلوگیری از خطرهای احتمالی تولید نیز از فوائد اجرای جی‌ام‌پی محسوب می گردد.

اصول جی‌ام‌پی به اختصار عبارت است از ساختمان ها، تأسیسات، دستگاه‌ها و تجهیزات، نیروی انسانی‌، کنترل کیفی و مقررات آن (GLP)، مستند سازی‌، تهیه روش‌ها و دستور العمل ها، بهداشت و نظافت، کالیبره کردن و تنظیم دستگاه‌ها، ارزیابی وسایل و شرایط کار، آموزش پرسنل، بازرسی داخلی‌، کنترل‌های پایداری و بررسی کیفیت در بازار، رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان
GMP
ارسال نظر

ارسال نظر