مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GMP

Good Manufacturing Practices

GMP مخفف عبارت Good Manufacturing Practices است.
Gmp به معنی اصول ساخت خوب است که برای بالابردن کیفیت و اطمینان از کارآیی فرآورده دارویی بکار میرود. کاهش ضایعات و جلوگیری از خطرهای احتمالی تولید نیز از فوائد GMP محسوب می گردد. سازمان جهانی بهداشت ( WHO) یکسری قوانین و اصول GMP را وضع کرده است که مشتمل بر 17 اصل است.اصول GMP کنوانسیون بازرسی داخلی(PIC/S) که به صورت GMP-PIC/S نوشته می شود9 اصل دارد.

اصول GMP-WHO مشتمل بر 17 اصل است که به ترتیب به صورت زیر است:
1.Quality Assurance
2.GMP
3.Factory Sanitation & Hygiene
4.Qualification & Validation
5.Complaints
6.Product Recalls
7.Contract Production & Analysis
8.Self-Inspection & Quality Audits
9.Personnel
10.Training
11.Personal Hygiene
12.Premises
13.Equipment
14.Materials
15.Documentation
16.Good Practices In Production
17.Good Practices In Quality Control
GMP
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود