مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SEC

Second

Sec در واحد زمان به معنای ثانیه می‌باشد.
SEC
ارسال نظر

ارسال نظر