مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LADG

LandesantiDiskriminierungsGesetz

قانون ایالتی ضد تبعیض در آلمان
LADG
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود