مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BTW

Between

میان, در میان, در بین, مابین, فیمابین
BTW
ارسال نظر

ارسال نظر