مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف مه

ماه

قمر زمین، سیارة کوچکی که به دور خود و دور زمین می‌گردد و از خورشید نور می‌گیرد.
مه
ارسال نظر

ارسال نظر