مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IMHO

In My Honest Opinion

صادقانه از نظر من
IMHO
ارسال نظر

ارسال نظر