مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IMAO

In My Arrogant Opinion/In My Actual Opinion

به نظر من ...(به صورت واقعی یا از روی غرور)
IMAO
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود