مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SAPI

Sexual Assault Preventive Intervention

مداخله پیشگیری از تجاوز جنسی ( سکس زوری )
SAPI
ارسال نظر

ارسال نظر