مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف VTG

Variable Turbine Geometry

توربین با هندسه متغیر برای دستیابی به بهترین بازده محموعه پرخوران
VTG
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود